zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025        

Termín zápisu: 6.5.-7.5. 2024

8.00-16.00 hod.

V těchto dnech je nutno podat žádost osobně do mateřské školy Mitušova 6 nebo doručit dle dalších možností!
Registrace žádostí přes Portál předškolního vzdělávání bude probíhat od 19.4. 2024.

Portál předškolního vzdělávání: https://ms.ostrava.cz/

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ

 • Vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
 • Formulář „Doklad o očkování“ (příloha) potvrzený lékařem-netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • Formulář „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“-možnost odevzdat až po rozhodnutí o přijetí
 • Kopie rodného listu (příloha) k nahlédnutí
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)

Přílohy žádostí je možné doložit formou kopie. Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřené kopie vyžádat v rámci správního řízení.

Možnosti doručení žádosti:

 • Osobním podáním do rukou zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání  příslušné mateřské školy ve dnech zápisu
 • datovou schránkou: kdrvcwr (osobní DS)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na sedlackova@msmitusova6.cz
 • Českou poštou (rozhodné datum, je datum podání na razítku pošty)

Upozornění

Pokud by bylo podání učiněno pomocí emailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem podpisu (fax), je po vinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 pracovních dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí.

Přijímací řízení

O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy (viz Kritéria přijímání dětí).

Zápis se provádí podle stanovených kritérií, dítě se do mateřské školy přijímá na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle §38 zákona č.500/2004 sb., správní řád, v platném znění) a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ, na webových stránkách školy (www.msmitusova6.cz) po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Stav žádosti lze ověřit na Portále předškolního vzdělávání.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto dle §67 odst. 2 zákona č.500/2004, správního řádu. Toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.

Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do rukou zákonného zástupce dítěte.

Informace o předškolním vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 ŠZ). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let  rozhoduje ředitel školy individuálně v závislosti na kapacitě školy, všechny děti jsou přijímány  na základě kritérií.

Děti jsou přijímány k docházce do mateřské školy od 1. září. Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity.

Při přijímání je nutno dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50, zákon 2528/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví v platném znění)tzn.

Doložit doklad o očkování a přijmout pouze dítě,

 • které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
 • má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
 • se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Pokud je pro dítě vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání by mělo způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné (mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky-samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se vztahuje na děti, které do 31.8. 2024 dosáhnou 5 let a starší (odklad školní docházky).

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
 • Pokud dítě, které do 31.8.2024 dovrší 5 let, ještě nedochází do mateřské školy, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním vzděláváním.

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025      35

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu sedlackova@msmitusova6.cz nebo volejte na číslo 601090511

 

V Ostravě dne: 5.4. 2024                                                         Bc. Petra Sedláčková

                                                                                         zástupce ředitele pro předškolní