Mateřská škola Mitušova 6 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace.

Mateřská škola má 5 tříd standardních a 1 logopedickou.

Věkové složení tříd je homogenní v rozmení dvou let.

Mateřská škola má provoz od 6:00 do 17:00 hod.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které  zajišťují vyhovující podmínky k nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Dřevěný nábytek je estetický v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Je rozvržen a upraven tak, aby si děti dle dohodnutých pravidel samy mohly brát vše potřebné pro svou hru.  Tělocvičné nářadí , zdravotně hygienické zařízení (umývárna, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (matrace, lehátka)jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou estetického vzhledu a jsou zdravotně nezávadné.  Aby se zamezilo záměnám ručníků, byly na všech třídách  namontovány zásobníky s papírovými jednorázovými ručníky. Prostory jsou rozvrženy na části k využití stolních činností či stravování a druhá část je využívána na pohybové činnosti a odpočinek.

Ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z rozličných materiálů, které odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. Tyto hračky jsou volně přístupné dětem. Hračky dle přitažlivosti pro děti průběžně obměňujeme. Všechny herní prostory jsou pokryty kobercem.

V kabinetu u jednotlivých tříd jsou uloženy didaktické pomůcky , které si učitelky vybírají pro svoji práci. Tyto kabinety slouží všem třídám, pomůcky odpovídají věkovým zvláštnostem dětí.

 Celkem na pěti třídách jsou umístěny interaktivní tabule, které byly pořízeny za přispění Statutárního zástupce a tři zakoupilo vedení Základní školy. Součástí interaktivních tabulí jsou i  notebooky, které slouží k výuce.  Dále disponujeme  také 8 tablety, které převážně využívají děti v logopedické třídě. Dva tablety byly pořízeny jako kompenzační pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Každá třída má k dispozici televizor a DVD přehrávač, (většina DVD přehrávačů jsou sponzorské dary od rodičů), gramofon je v kanceláři vedoucí učitelky. Televize a DVD se používají velmi sporadicky, a to jen v případě, že si učitelka zvolila audiovizuální pomůcku k dosažení cíle nebo při dlouhodobé absenci pobytu venku z důvodu inverze počasí.

Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, ve všech třídách a splňují větší komfort při ukládání věcí.

V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Na výzdobě prostředí naší MŠ se děti podílejí svými kresbami a výrobky, které si mohou prohlížet rodiče i veřejnost.

Chceme, aby naše mateřská škola byla pro děti prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností. Aby pomáhala dětem objevovat jejich první velký svět, podporovala pohyb , láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství a vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství. Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte. Položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením také nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola, okolí. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, zapojit je tvořivě do spolupráce se školou.

Školní vzdělávací plán: ..."ŘEKNU TI PÁR VĚT, O TOM JAKÝ JE SVĚT"