Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

Termín zápisu: 4.5.-11.5.2020 v čase od 8:00-16:00 hodin

Zápis bude probíhat bez účasti dětí.

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2020/2021 : 23

 

 Zákonní zástupci při zápisu odevzdají:

1.Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2.Kopii rodného listu dítěte

3.Kopii očkovacího průkazu dítěte

  1. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
  2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

Při osobním podání žádosti předloží zákonný zástupce občanský průkaz ke kontrole trvalého pobytu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktické lékaře. Pro doložení této povinnosti stačí kopie očkovacího průkazu a prohlášení zákonného zástupce.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách www.msmitusova6.cz.

Pro rodiče, kteří si dokumenty nemohou vytisknout, budou k dispozici v mateřské škole        od 4.5. od 8-12 hodin

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou: kdrvcwr
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na sedlackova@msmitusova6.cz
  • Českou poštou (rozhodné datum, je datum podání na razítku pošty)
  • osobním podáním

4.5.-7.5. osobní podání žádosti zákonným zástupcem v mateřské škole v době 8-16 hod. (možnost využití registračního systému)

11.5.osobní podání žádosti v zalepené obálce u hlavního vchodu do mateřské školy

Upozornění

Přijetí úplné žádosti zaslané emailem (včetně elektronického podpisu)bude ze strany školy potvrzeno taktéž emailem.

Přihlášení do registračního systému

Od 14.4.2020 bude na webových stránkách www.msmitusova6.cz spuštěn systém pro přihlašování. Klikněte na odkaz „Zápis dětí-objednání termínu“. Vyberte si svůj termín, vyplňte jméno a příjmení svého dítěte, svůj email ,telefonní číslo a máte hotovo.

Elektronická registrace umožní klidnější průběh zápisů, zákonným zástupcům poskytne zvolit si vyhovující den a čas. Přihlášení můžete provést z PC, tabletu i mobilu.

Elektronická registrace nenahrazuje samotný zápis.

Rodiče, kteří nemají možnost využít aplikaci BookIt  mohou využít osobního podání žádosti v zalepené v obálce v pondělí 11.5.2020 v čase 8-16 hodin v mateřské škole.  

O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy (viz Kritéria přijímání dětí).

Zápis se provádí podle stanovených kritérií, dítě se do mateřské školy přijímá na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V termínu zápisu tj. 4.5. - 11.5. 2020 bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Pokud zákonný zástupce zvolí podání žádosti formou obálky, tak mu bude následně zasláno v SMS zprávě.

Před vydáním rozhodnutí budou zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho část í(dle §38 zákona č.500/2004 sb., správní řád, v platném znění) a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě,tj.na vstupních dveřích MŠ, na webových stránkách školy(www.msmitusova6.cz) po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí  dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole(§67 odst.2 zákona č.500/2004, správního řádu),toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci e-mailem.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Informace o předškolním zdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 ŠZ). Musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné.

Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se vztahuje na děti, které do 31.8. 2020 dosáhnou 5 let a starší(odklad školní docházky).

Tato povinnost se vztahuje:

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • na občany jiného členského státu Evropské Unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu: sedlackova@msmitusova6.cz

Děti jsou přijímány k docházce do mateřské školy od 1. září. Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity.

V průběhu června plánujeme informativní schůzku s rodiči přijatých dětí