Dítě, které nebude mít uhrazeny platby za školné a stravné v termínu nebude do MŠ přijato. Děkujeme za pochopení

Platby v MŠ

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2022/2023 na 400,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě  vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Stanovení ceny jídel vařených pro MŠ od 1.9.2022

děti 3-6 leté     celodenní stava                     svačina  11,00 Kč

                                                                          oběd    20,00 Kč

                                                                         svačina  11,00 Kč

                                                                        celkem    42,00 Kč

děti 7 leté   celodenní strava                       svačina    11,00 Kč

                                                                        oběd       24,00 Kč

                                                                        svačina    11,00 Kč

                                                                        celkem    46,00 Kč

Nové limity splňují požadované limity na nákup potravin z uvedené vyhlášky.

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné u vedoucí školní jídelny. Částka je uvedena v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní dny v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě přijato do MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek .

Bližší info u vedoucí školní jídelny:  601090512