V tomhle týdnu děti probíraly nekonečný cyklus koloběhu vody. Děti se seznamovaly s "Příběhy Kapičky vody". Děti dovedou pojmenovat její skupenství a poznat různé podoby vody v přírodě. Dozvěděly se, že voda dokáže být užitečná, ale také dokáže velmi uškodit nebo ublížit. Každopádně bez vody není života na Zemi. Děti se naučily písničku "Koloběh vody" , vytvořily společnou práci jejího cyklu. Při práci s obrázky, popisovaly v jaké formě se na obrázku nachází. Procvičovaly si předmatematické dovednosti, když počítaly kapičky a kreslily grafomotorický cvik kapka. Také si děti procvičovaly orientaci v prostoru, když vyhledávaly rozdíly na dvou shodných obrazcích. A při pokusu s vodou zkoušely, které předměty se ve vodě potopí a které zůstanou plavat na hladině.